Student Organizations

Student Organizations at BINUS University, consisting of both the Student Associations and Student Activity Units. So students not only gain knowledge or hard skills, but also can improve soft skills. All the student organizations are fostered directly by Student Club and Activity Center (SCAC).

Student Associations

School of Computer Science KG AS BK SN
HIMMAT v
HIMSTAT v
HIMTI v v BINARY (Computer Science)
School of Information Systems KG AS BK SN
HIMKA v
HIMSISFO v v v BASIS (Information System)
School of Design KG AS BK SN
HIMDI v
HIMDKV v v CAC (Creative Art Club) & FASHUN (Fashion Club)
BINUS Business School (Under Graduate) KG AS BK SN
HIMME v v v
Faculty of Economics and Communication KG AS BK SN
HIMA v v v
HIMCOMM v v BIMARC (BINUS International Marketing Club) & COMMAS (Communication)
HIMPAR v
HOME v
Faculty of Engineering KG AS BK SN
HIMARS v
HIMFOODTECH v v
HIMTEK v
HIMTES v
HIMTRI v
Faculty of Humanities KG AS BK SN
HIMANDA v v
HIMHI v
HIMJA v
HIMPGSD v
HIMPSIKO v
HIMSI v
HIMSLAW v

 

Student Activity Units

Religion and Society KG AS BK SN
AIESEC v v BIGS (BINUS International Global Society)
BSSC v
FOPASBIN v
KBMK v v
KMBD v v v
KMH v
KMK v v v
MT Al Khawarizmi v v v BMS (BINUS Muslim Society)
PO v v v CIC (Community in Christ)
TFI Student Community v v v
Reasoning and Knowledge KG AS BK SN
B-Preneur v v v
BGDC v v
BIC v v BIBS (BINUS International Business Society) & BITE (BINUS International Trading Enterprise)
BNCC v v
BNEC v v BEST (BINUS International English Society) & BIPEDS (BINUS International Pool of English Debaters)
BNFC v v ASC (Accounting Student Club)
BNMC v v
BSLC v v v
CSC v
IMCB v v
ISACA v
NIPPON CLUB v v BIJAC (BINUS International Japanese Arts & Culture)
Arts and Information Media KG AS BK SN
B-VOICE Radio v
BAND v BIMUS (BINUS International Music Society)
BDM v v
BINUS TV Club v v v
KLIFONARA v v v CIA (Camera in Action)
PARAMABIRA v
STAMANARA v v BIDC (BINUS International Dancing Club)
STMANIS v
Sports and Martial Arts KG AS BK SN
AIKIDO v
BADMINTON v v v
BASIC v v
BASKET v v v BIBC (BINUS International Basket Ball Club)
BNAC v
BNSC v
BNTC v
CAPOEIRA v CAPOEIRA
KARATE v
MERPATI PUTIH v v
SEPAK BOLA v v v BIFC (BINUS International Futsal Club)
SWANARAPALA v
TAEKWONDO v
TENIS MEJA v
VOLLEY v
WUSHU v
HAPKIDO v v

Notes:
KG : BINUS @Kemanggisan
AS : BINUS @AlamSutera
BK : BINUS @Bekasi
SN : BINUS @Senayan